weKONEKT.brussels is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Erasmus Hogeschool (EhB) en tal van andere organisaties in Brussel en daarbuiten.

weKONEKT.brussels focust op co-creatie, op de verbinding tussen kunst en wetenschap en op de relatie van de universiteit met Brussel, Europa en de wereld. Het perspectief is sterk pedagogisch en infrastructureel. weKONEKT.brussels is een pionier in zijn domein en steunt op de humanistische waarden van de VUB en wil een zinvolle bijdrage leveren aan haar drie kernpijlers: Onderwijs, Onderzoek en Engagement.

Universiteiten bieden studenten de kans om uit te groeien tot geëngageerde en onafhankelijke mensen, en tot bedachtzame wereldburgers en leiders van de toekomst. Met Brussel als hun collegezaal en bibliotheek kunnen onze twee universiteiten studenten in contact brengen met belangrijke stakeholders in hun vakgebied. Daarnaast kunnen ze gemeenschappen versterken door projecten te organiseren met, in en voor Brussel, en de expertise en kennis van hun studenten, docenten en onderzoekers kanaliseren ten dienste van onze stad.

Hoger-onderwijsinstellingen kunnen van grote waarde zijn voor steden: ze vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid, garanderen een instroom van talent en brengen wetenschappelijke expertise aan die cruciaal is voor innovatie en de transformatie van stad en samenleving. De verschillende partners, organisaties en instellingen die samen Brussel vormen, hebben de stad en elkaar veel te bieden. Brussel is het perfecte laboratorium voor wetenschappers en kunstenaars, een ideale leeromgeving voor studenten en personeel en een unieke hub van ontwikkeling voor het bedrijfsleven.

weKONEKT.brussels wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Innoviris, het Humanistisch Verbond en al onze partners.

Read more

People

Lynn Tytgat
Academische diplomatie, Kunst & Wetenschap, partnerschappen

Rocketlynn.tytgat@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Lynn (zij/haar) is de coördinator van weKONEKT.brussels en is verantwoordelijk voor de lokale en internationale partnerschappen van de VUB. Lynn werkt nauw samen met en in de Brusselse kunstscène om de banden tussen wetenschap, onderwijs en kunst te versterken. Ze is onder meer de drijvende kracht achter Mindblowers. Lynn studeerde Literatuur- en Theaterwetenschappen en Internationaal en Europees Recht aan de VUB, en Management aan de Solvay Brussels School - ULB. Ze werkte in New York, Parijs, Brugge en Brussel voor onder meer UNESCO, de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU), de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN en de Erasmus Hogeschool Brussel (EhB). Lynn zit ook in verschillende raden van bestuur waaronder Ancienne Belgique, MAD Brussels, Cinematek en Brusseleir.

Linde Moriau
CERL, pedagogische innovatie, curriculumontwikkeling

Rocketlinde.moriau@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Linde (zij/haar) heeft een passie voor onderwijs, Brussel en maatschappelijk engagement, drie zaken die centraal staan in UNIVER.CITY, één van de pijlers van weKONEKT.brussels. UNIVER.CITY onderzoekt mogelijkheden voor maatschappelijk onderwijs en onderzoek. In het werk van Linde dienen stedelijke netwerken, contexten en dynamieken als uitgangspunt voor processen van gedeelde kennisontwikkeling. Academische en niet-academische partners leren met, van en voor elkaar, en samen geven ze vorm aan de stad van morgen.

Ian Komac
Communicatie, partnerschappen, EU projecten

Rocketian.komac@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Ian (hij/hem) is de Project Assistant bij weKONEKT.brussels, en ondersteunt de verbinding met Brussel op strategisch en operationeel niveau. Hiernaast coördineert Ian de Medialab opleidingsonderdelen in de Bachelor Communicatiewetenschappen. Met een achtergrond in communicatie wil Ian alle weKONEKT.brussels initiatieven vertalen in boeiende verhalen die onze academische gemeenschappen activeren en inspireren. Ian verbindt en ondersteunt onze verschillende interne en externe partners en helpt bij het opzetten van initiatieven die het culturele en academische aanbod in Brussel verrijken.

Anouschka van Keulen
Brussels City Campus, studenteninitiatieven

Rocketanouschka@wekonekt.brussels Chatbubble Ellipsesinfo
Anouschka (zij/haar) studeert Politieke wetenschappen (Demmocratie en Leiderschap) aan de VUB. Ze staat in voor de coördinatie en organisatie van de Brussels City Campus. Binnen weKONEKT.brussels helpt ze bruggen bouwen tussen de studenten en de stad. Ze koppelt graag interessante, door studenten gestuurde initiatieven aan geëngageerde Brusselse partners.
Portrait of Hélène Fréché

Hélène Fréché
BUA

Rockethelene.freche@ulb.be Chatbubble Ellipsesinfo
Hélène (zij/haar) is operationeel verantwoordelijke bij de Brussels University Alliance (BUA). BUA bevordert de samenwerking tussen de VUB en de ULB op het vlak van onderwijs, onderzoek, maatschappij en internationalisering. Hélène is het belangrijkste aanspreekpunt voor weKONEKT.brussels aan de ULB.
Portrait of Marthe Cuvelier

Marthe Cuvelier
BUA

Rocketmarthe.cuvelier@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Marthe (zij/haar) is administratief en communicatieassistent bij de Brussels University Alliance (BUA). Zij assisteert Hélène Fréché bij de coordinatie en communicatie van weKONEKT.brussels aan de ULB.

Lien Mostmans
Wetenschapscommunicatie, EU projecten, CERL

RocketLien.Mostmans@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Lien (zij/haar) heeft een passie voor interdisciplinair en maatschappelijk betrokken onderzoek en onderzoeksbeleid. Ze studeerde Germaanse Talen en Cultuurwetenschappen, en is doctor in de Communicatiewetenschappen aan de VUB. Lien werkte ook jarenlang als onderzoeker in de sociale wetenschappen. Aan de VUB ondersteunt ze kwaliteitsvol, toekomstgericht en maatschappelijk betrokken onderzoek, in nauwe samenwerking met een brede waaier aan Brusselse partners. Ze coördineert al jaren Europese projecten, waaronder Erasmus+, Horizon 2020/Europe en de EU Green Deal. In haar vrije tijd neemt ze deel aan verschillende projecten met verscheidene mensen die van Brussel een nog betere plek willen maken.

Brecht Van der Schueren
Pedagogische innovatie, Wetenschapswinkel

Rocketbrecht.rik.van.der.schueren@vub.be Chatbubble Ellipsesinfo
Brecht (hij/hem) heeft een diploma Geschiedenis en Urban Studies en zet zich in om het onderwijs en onderzoek van de VUB af te stemmen op wat er in de stad Brussel gebeurt. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid kunnen alleen worden opgelost door brede partnerschappen aan te gaan. Brecht helpt de VUB om haar engagement als 'urban-engaged university' in praktijk te brengen. Hij coördineert ook de VUB-kant van de Wetenschapswinkel, waarbij hij onderzoeksvragen van ngo's verbindt met studentenonderzoekers.

Kunst & Wetenschap

weKONEKT.brussels initieert en faciliteert samenwerkingen met de internationaal gerenommeerde kunstscène in Brussel. Kunst en wetenschap komen beide voort uit kritisch denken; beide disciplines willen de wereld begrijpen zoals hij is, maar ook vormgeven. Kunstenaars en wetenschappers doorlopen gelijkaardige processen, maar vanuit radicaal verschillende referentiekaders. weKONEKT.brussels wil de banden tussen kunst en wetenschap, tussen kunstenaars en wetenschappers en tussen academische en culturele instellingen helpen versterken. Het ontwikkelt projecten in samenwerking met partners, formuleert onderzoeksvragen en geeft vorm aan vernieuwende vormen van kennisontwikkeling en -uitwisseling. Via weKONEKT.brussels en haar samenwerking met culturele en artistieke partners ontstaan nieuwe methodologieën van co-creatie en co-auteurschap, waarbij transdisciplinair en humanistisch denken en handelen centraal staan.

weKONEKT.brussels werkt regelmatig samen met haar partners ULB en EhB aan haar vele kunst- en wetenschapsinitiatieven, waardoor het project op een zinvolle manier bijdraagt tot de verdieping van de strategische samenwerking tussen de instellingen. Meertaligheid wordt gecultiveerd en gezien als een troef. Binnen deze beweging spelen de betrokken studenten en docenten/onderzoekers een voortrekkersrol. In de verbinding van kunst en wetenschap werken ze steeds samen met de verschillende afdelingen van de VUB (Pilar, Crosstalks, CAVA enz.), wat bijdraagt tot een sterkere samenwerking binnen de instelling.

→ Kunst & Wetenschap

Universiteit & Maatschappij

weKONEKT.brussels initieert en faciliteert samenwerking tussen onderzoekers, studenten, ondernemers, kunstenaars, stadsplanners, buren, architecten, activisten, bedrijfsleiders, bestuurders en overheden. Het faciliteert samenwerkingen over de disciplines heen en brengt academische en niet-academische partners samen om van elkaar te leren. Door de dialoog en de uitwisseling van verschillende vormen van kennis ontstaan nieuwe inzichten en kansen. De vele initiatieven van weKONEKT.brussels dragen in grote mate bij tot het uitdagen, verbreden, vernieuwen en zelfs veranderen van bestaande wereldbeelden en kaders.

weKONEKT.brussels stimuleert de ontwikkeling van kennis en expertise die handvaten bieden om de uitdagingen binnen de samenleving aan te gaan. Kennis die voortkomt uit instellingen voor hoger onderwijs kan actief bijdragen tot een duurzame en harmonieuze wereld. weKONEKT.brussels stimuleert en ondersteunt studenten om kritische burgers en zeer geëngageerde professionals te worden. Door lessen buiten de campus te organiseren, in samenwerking met onze vele partners, onderstrepen en versterken we de centrale rol van Brussel in onderwijs en onderzoek. Het weKONEKT.brussels netwerk biedt unieke kansen aan alle betrokkenen, verbindt opkomend talent met een brede waaier van stakeholders en draagt bij tot de innovatie, transformatie en toekomst van onze stad.

→ Universiteit & Maatschappij

Europa & De Wereld

weKONEKT.brussels draagt ook bij tot het internationale en Europese karakter van Brussel. Het versterkt de positie van de VUB als een belangrijke Europese speler in de academische diplomatie en als hoofdstad van Europa (met haar verscheidenheid aan internationale instellingen, vertegenwoordigers, ambassades, academische organisaties en netwerken) is het potentieel voor internationalisering groter dan ooit. Internationalisering begint in Brussel en vormt de kern van weKONEKT.brussels, en we zetten ons in om deze troef te versterken en te ontwikkelen.

weKONEKT.brussels speelt een cruciale rol in de rekrutering van studenten en de ontwikkeling van regionale en internationale partnerschappen. We helpen ook de VUB te positioneren als een belangrijke speler als het gaat om de grootste uitdagingen van Europa: digitalisering, ongelijkheid, duurzaamheid en meertaligheid. Als universiteit van de 21ste eeuw zijn we wereldwijd onlosmakelijk verbonden met onze internationale partners en moeten we ons werk over de nationale grenzen heen tillen.

→ Europa & De Wereld

Instrumentarium

Dankzij de gezamenlijke ontwikkeling van weKONEKT.brussels met onze verschillende partners hebben we een reeks instrumenten kunnen ontwikkelen die we ter beschikking stellen in de weKONEKT.brussels toolkit. Naast richtlijnen, handboeken en publicaties, vind je hier videoclips en infrastructuurhulpmiddelen. Met de toolkit wil weKONEKT.brussels studenten en personeel in het hoger onderwijs ondersteunen en deuren openen om zich actief in te zetten voor Brussel, Europa en de wereld.

Zoals de Brussels City Campus aantoont, is Brussel zowel een ontmoetingsplaats, collegezaal als onderzoeksomgeving, met een waaier aan kosmopolitische kansen en uitdagingen. Deze zijn niet alleen persoonlijk verrijkend, maar voeden en versterken ook onze drie kernpijlers: Onderwijs, Onderzoek en Engagement. De Brussels City Campus wil manieren ondersteunen waarop studenten en academisch personeel de stad kunnen verkennen en kunnen profiteren van de rijkdom aan ervaring en kennis die onze weKONEKT.brussels partners te bieden hebben.

→ Instrumentarium